PESTİL.NET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. İşbu Sözleşmenin tarafları; “Karaca Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Cad. No: 252 Şiran/Gümüşhane” adresinde bulunan Fatih Sultan Pestil Gıda Süt ve Süt Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (“Sultan Pestil veya pestil.net”) ile pestil.net İnternet Sitesi Üyeleridir.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

2.2. İşbu Sözleşme, pestil.net İnternet Sitesi Üyesi müşterilerin üyelik ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükleri konu alır.

Madde 3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

3.1.1. Üyelik ilişkisinin başlatılabilmesi için pestil.net adresinden işbu üyelik sözleşmesinin onaylanması gerekmektedir.

3.1.2. Üyelik kaydının ilk aşamasında ad, soyadı, telefon numarası ve e-posta adresi alınmakta; siparişlerin tamamlanması için gönderim adresi ve fatura adresi de talep edilmektedir.

Bu veriler, Üye ile iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin gönderimi, müşteri memnuniyeti ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması, e-ticaret faaliyetlerinin ifası ve ürün teslimi için kullanılır.

3.1.3. Üyelik aşamasında Üye tarafından pestil.net’e bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri pestil.net’e bildirmekle yükümlüdür.

3.1.4. Üye ait pestil.net İnternet Sitesi Üyeliği ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir.

3.1.5. pestil.net İnternet Sitesi Üyeliğinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.1.6. pestil.net İnternet Sitesi Üyelerinin 18 yaşın üzerinde olduğunu kabul edilir.

3.2. Pestil.net’in Hak ve Yükümlülükleri

3.2.1. pestil.net, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

3.2.2. pestil.net’in, herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

3.2.3. pestil.net, Üyeler’in bilgilerini pestil.net İnternet Sitesi Üyeliği Üye Aydınlatma Metni, pestil.net Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

3.2.4. pestil.net, Üye tarafından sunulan bilgileri Üye’ye özel pestil.net İnternet Sitesi Üyeliği oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.2.5. Üyelik kapsamında pestil.net, üçüncü kişi firmalarla işbirliği yaparak kampanya düzenleyebilir. Böyle bir durumda Üyenin kampanyadan faydalanabilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel verileri, işbirliği içinde olunan üçüncü kişi firmalarla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümlerine tabi olarak aktarılabilir.

Madde 4- Sözleşme’nin Feshi

4.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini hiçbir neden göstermeksizin her zaman feshedebilirler.

Madde 5- Delil Sözleşmesi

5.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda pestil.net’in resmi defter ve ticari kayıtları ile kendi veri tabanında ve sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Madde 6- Tebligat

6.1. Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat pestil.net’in Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adresine ve Üye’nin beyan ettiği adrese yapılacaktır.

Madde 7- Uyuşmazlıkların Çözümü

7.7. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, uyuşmazlığın miktarına göre Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulabilir. Satıcı tarafından açılacak davalar ve icra takiplerinde ile Şiran Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.