KVKK KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 1. Amaç

İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Fatih Sultan Pestil Köme Gıda Süt ve Süt Ürünleri Temizlik Yemek Basın Yayın ve Gazete Hayvancılık Hayvan Ürünleri Orman Endüstri İnşaat Ambalaj Ve Paketleme İthalat İhracat Taahhüt Pazarlama Turizm ve San. Tic. Ltd. Şti. (“Sultan Pestil/Pestil.net”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirilmekte olduğumuz kişisel veri saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusundaki usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Sultan Pestil/Pestil.net, hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (”Kanun”) kapsamında ulusal kişisel veri koruma, işleme, saklama ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir.

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, hizmet sağlayıcılarının, ziyaretçilerin ve herhangi bir nedenle Sultan Pestil/Pestil.net nezdinde bulunan kişisel veriler, Sultan Pestil/Pestil.net Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu politika çerçevesinde; T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, Kanun ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir.

 1. Veri Koruma Saklama ve İmha Politikasının Kapsamı

İşbu Politika, Sultan Pestil/Pestil.net’ de uygulanmaktadır.

Sultan Pestil/Pestil.net çalışanları, çalışan adayları, müşterileri, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup, Şirketimizin sahip olduğu ya da Şirketimizce yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde işbu Politika uygulanmaktadır.

Politika zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, Politika’nın en güncel versiyonuna ulaşmak için, düzenli olarak www.pestil.net adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

 1. Tanımlar
Kanun/KVKK6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kurul/KurumKişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
İlgili KişiKişisel verisi işlenen gerçek kişi
Alıcı GrubuVeri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi
Hizmet SağlayıcıŞirketimiz ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi
Açık rızaBelirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim hâle getirmeKişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin SilinmesiKişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok EdilmesiKişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kişisel Verilerin İşlenmesiKişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyenVeri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri SorumlusuKişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Aydınlatma YükümlülüğüKişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermek.
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi
Veri Kayıt SistemiKişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Kişisel Veri İşleme EnvanteriVeri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.
PolitikaKişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası
Yönetmelik28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği
İmhaKişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Periyodik İmhaKanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Kayıt OrtamıTamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
 1. Sorumluluk ve Kişisel Verileri Koruma Birimi

Sultan Pestil/Pestil.net kendi bünyesinde, işbu Politika ve bu Politika ile ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Sultan Pestil/Pestil.net Yönetim Kurulu kararı ile “Kişisel Verileri Koruma Komitesi” kurmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Biriminin görevleri

 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek, birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunulması için Yönetim Kurulunun teklifte bulunmak.
 • Kanun ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları ve yapılması gerekenleri tespit ederek Yönetim Kurulunun onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içinde ve Şirketin işbirliği içinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • Şirketin Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek.
 • Kişisel Verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak.
 • Kişisel Veri sahiplerinin başvurularını karara bağlamak.
 • Kişisel Veri sahiplerinin; Kişisel Veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek.
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde yapılması gerekenler konusunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek.
 • Her yılın Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere periyodik imha süreçlerini yürütmek.
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatının veri sorumlusuna yüklemiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.
 • Yönetim Kurulu’nun Kişisel Verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.
 1. Kişisel Verilerin Saklandığı Kayıt Ortamları

Sultan Pestil/Pestil.net bünyesinde yer alan kişisel verileriniz, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun olarak aşağıda listelenen kayıt ortamlarında hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Elektronik OrtamlarElektronik Olmayan Ortamlar
·      Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

·      Yazılımlar (ofis yazılımları, portal,)

·      Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )

·      Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

·      Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

·      Optik diskler (CD, DVD vb.)

·      Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

·      Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 

·      Kâğıt

·      Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 

 

 1. Kayıt Ortamlarının Güvenliğinin Sağlanması

Sultan Pestil/Pestil.net, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak imha edilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

6.1. Teknik ve İdari Tedbirler

Sultan Pestil/Pestil.net, kişisel verilerinizin saklandığı ortamlarda, ilgili verinin ve tutulduğu ortamın niteliklerine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır:

 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.
 • Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
 1. Saklama ve İmhayı Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar

Sultan Pestil/Pestil.net tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, kursiyer/stajyerler,  müşteriler, ziyaretçiler ve tedarikçi/hizmet sağlayıcı olarak şirketimizle ilişkide bulunan üçüncü kişilere ait kişisel veriler; Kanuna, Yönetmenliğe, Sultan Pestil/Pestil.net Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Politika’ya uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir.

Sultan Pestil/Pestil.net, kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde kişisel verileriniz iş bu Politika’ya göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ile ilgili Şirketimiz tarafından yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

7.1. Saklamayı Gerektiren Sebepler

 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla,
 • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Sultan Pestil/Pestil.net’in meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması nedeniyle,
 • Sultan Pestil/Pestil.net’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla,
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle;
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

 

 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması sebebiyle saklanmaktadır.

 

7.2. İmhayı Gerektiren Sebepler

 

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler Sultan Pestil/Pestil.net tarafından re’sen veyahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
 • İlgili kişinin, Kanun’un 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.
 1. Kişisel Verileri İmha Yöntemleri

Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyaların tespiti ve verilerin tutulduğu sistemlere göre aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçının kullanılmasıyla tek tek yok edilecektir.

 

8.1. De-manyetize Etme

Manyetik medyanın özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.

8.2. Fiziksel Yok Etme

Optik medya ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması, toz haline getirilmesi veya metal öğütücüden geçirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Katı hal diskler bakımından üzerine yazma veya de-manyetize edilemeyen cihazlar için fiziksel yok etme işlemleri uygulanacaktır.

8.3. Üzerine Yazma

Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kere 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazarak eski verinin kurtarılmasının önüne geçilmesi işlemidir.

8.4. Kâğıt ve Mikro fiş Ortamları

Kalıcı ve fiziksel ortam üzerine yazılı olan kişisel veriler; kalıcı ve fiziksel olarak ortam üzerine yazılı olduğundan ana ortamın yok edilmesi yani ortamı kâğıt imha veya kırpma makineleri ile anlaşılmaz boyutta, mümkünse yatay ve dikey olarak, geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölünmesi suretiyle yok edilecektir.

8.5.  Bulut Ortamı

Söz konusu sistemlerde yer alan kişisel verilerin depolanması ve kullanımı sırasında, kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve mümkünse kişisel verilerin depolandığı her bir bulut çözümü için ayrı ayrı şifreleme anahtarları kullanılması gerektiğinden, kişisel verilerin yok edilmesi için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilecektir.

Yukarıda yer alan ortamlara ek olarak arızalanan ya da bakıma gönderilen cihazlarda yer alan kişisel verilerin yok edilmesi işlemleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

İlgili cihazların bakım, onarım işlemi için üretici, satıcı, servis gibi üçüncü kurumlara aktarılmadan önce içinde yer alan kişisel verilerin  (8.1.)’de belirtilen uygun yöntemleri kullanarak yok edilecektir.

Yok etmenin mümkün olmadığı durumlarda, veri saklama ortamının sökülerek saklanması, arızalı diğer parçaların üretici, satıcı, servis gibi üçüncü kurumlara gönderilecektir.

Dışarıdan bakım, onarım gibi amaçlarla gelen personelin, kişisel verileri kopyalayarak kurum dışına çıkartmasının engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

8.6. Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya alıcı grupları tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Sultan Pestil/Pestil.net içinde kişisel verilerin anonimleştirilmesi yöntemlerinden hiçbiri kullanılmamaktadır.

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

9.1. Saklama Süreleri

Kişisel Veri KategorisiVeri Konusu Kişi GrubuSaklama Süresi
Kimlik

(Ad soyad, Anne – baba adı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.)

 

 

Çalışan Adayı

 

Kursiyer/Stajyer

* İş başvurusu kabul edilmeyenler için Başvuru Tarihinden İtibaren 2 Yıl
* İş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl- Kurs/Staj Bitiminden İtibaren 10 Yıl
Çalışanlarİş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl
Çalışan Yakınıİş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl
Müşteriler– Sözleşmenin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

– Sözleşme Kurulmamış ise İlgilisi Silinmesini Talep Edene Kadar

                   

 

                 İletişim


(Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no)

 

 

Çalışan Adayı

 

Kursiyer/Stajyer

* İş başvurusu kabul edilmeyenler için Başvuru Tarihinden İtibaren 2 Yıl

* İş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

– Kurs/Staj Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Çalışanlarİş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl
Çalışan Yakınıİş Akdinin Devamı Süresince
Müşteriler 

– Sözleşmenin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

– Sözleşme Kurulmamış ise İlgilisi Silinmesini Talep Edene Kadar


Özlük
(Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.) 
Çalışanlar

 

 

Kursiyer/Stajyer

* İş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

 

 

– Kurs/Staj Bitiminden İtibaren 10 Yıl

                       Finans

(Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri)

Çalışanlar

 

Kursiyer/Stajyer

İş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

 

– Kurs/Staj Bitiminden İtibaren 10 Yıl

MüşterilerSözleşmenin Bitiminden İtibaren 10 Yıl
Hissedar/OrtakFirma tasfiyesinden itibaren 10 yıl
               Müşteri İşlem

(Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.)

MüşterilerSözleşmenin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

 

Sözleşme Yapılmamış ise 5 Yıl

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi

 

(Adli Sicil Kaydı)

Çalışanlar

 

Kursiyer/Stajyer

*İş Akdinin Devamı Süresince

 

-Kurs/Stajın Devamı Süresince

                   Hukuki İşlem
(Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.)
Çalışanlar

 

Kursiyer/Stajyer

*İş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

 

– Kurs/Staj Bitiminden İtibaren 10 Yıl

             İşlem Güvenliği

(IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.)

İnternet Sitesi Kullanıcılarıİnternet Sitesine Son Giriş Tarihinden İtibaren 1 Yıl
            Mesleki Deneyim
(Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.)
Çalışanlar

 

Kursiyer/Stajyer

*İş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

 

– Kurs/Staj Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Çalışan Adayı* İş başvurusu kabul edilmeyenler için Başvuru Tarihinden İtibaren 1 Yıl
* İş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl
             Pazarlama
(Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.)
MüşterilerSözleşmenin Bitiminden İtibaren 10 Yıl
              Risk Yönetimi

(Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler)

Çalışanlar

Müşteriler
Tedarikçiler

 

Kursiyer/Stajyer

 

İş Akdinin/Sözleşmenin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

 

– Kurs/Staj Bitiminden İtibaren 10 Yıl

 
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

Çalışanlar

Ziyaretçiler

Kursiyer/Stajyer

Son Kayıt Tarihinden İtibaren 1 Ay

Hukuki olaylarda Adli süreç sonuçlanıncaya kadar

Fiziksel Mekân Güvenliği

(giriş çıkış Kamera kayıtları.)

Çalışanlar-Ziyaretçiler

Kursiyer/Stajyer

Son Kayıt Tarihinden İtibaren 1 Ay
                Sağlık Bilgileri
(Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.)
Çalışanlar

 

Kursiyer/Stajyer

*İş Akdinin Bitiminden İtibaren 10 Yıl

 

– Kurs/Staj Bitiminden İtibaren 10 Yıl

9.2. İmha Süreleri

Sultan Pestil/Pestil.net, Kanun, ilgili mevzuat, Sultan Pestil/Pestil.net Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü; ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde (En geç saklama süresini takip eden 180 gün içinde) yerine getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden Sultan Pestil/Pestil.net’ye başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Sultan Pestil/Pestil.net talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler veya yok eder. Sultan Pestil/Pestil.net yapılan işlemler konusunda ilgili kişiye bilgi verir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Sultan Pestil/Pestil.net tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 1. Periyodik İmha

Yönetmeliğin 11 inci Maddesi 2. Fıkrası: ”Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez. ” hükmünü amirdir.

Yönetmelik gereğince Sultan Pestil/Pestil.net, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre Sultan Pestil/Pestil.net tarafından her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

 1. Politikanın Yürürlüğü, Yayımlanması ve Güncellenmesi

İşbu Politika 06/06/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

İşbu Politika Şirket’in www.pestil.net internet sitesinde yayımlanır. Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde öncelikle Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu Politika gerek duyulan hallerde ve ihtiyaç halinde güncellenir. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenir.