İNTERNET SİTESİ ÜYELERİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

Fatih Sultan Pestil Köme Gıda Süt ve Süt Ürünleri Temizlik Yemek Basın Yayın ve Gazete Hayvancılık Hayvan Ürünleri Orman Endüstri İnşaat Ambalaj Ve Paketleme İthalat İhracat Taahhüt Pazarlama Turizm ve San. Tic. Ltd. Şti. (“Sultan Pestil/Pestil.net”)’nin olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz, Kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Sultan Pestil/Pestil.net’nin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde internet sitemize üyeliğiniz kapsamında doldurduğunuz formlar aracılığı ile elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, Sultan Pestil/Pestil.net tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

 1. Sultan Pestil/Pestil.net Tarafından Toplanan Kişisel Verileriniz

Ad, soyadı, adres, telefon numarası, e-mail adresi, alış veriş geçmişine dair veriler, işyeri adı ve unvanı, vergi kimlik numarası, fatura bilgileri.

 1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları

Sizinle iletişim kurma, elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme, aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi, siparişlerin alınması ve teslimi işlemlerinin takibi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme öncesi işlemlerin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, , mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi ve ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçları ile işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere;

Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirketimiz ve/veya Şirketimizin tayin edeceği Veri İşleyen tarafından tutulabilmekte, işlenebilmekte, kullanılabilmekte, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, iş ortakları ve kargo şirketleri ile paylaşılmaktadır.

Veri aktarımı yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler.

Kişisel verileriniz bulut depolamaları ve mailing uygulamaları ile sınırlı olarak yurt dışına aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

Kanunlarda Öngörülmesi, Sözleşme İmzalanması ve İfası ile açık rıza hukuki sebebine dayanılarak elde edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahipsiniz.

 1. Veri Güvenliği

Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Sultan Pestil/Pestil.net Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

Sultan Pestil/Pestil.net, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz, fiziki ve dijital ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafınızla sözleşme kurulması halinde, sözleşmenin ifasından itibaren 10 yıl süre ile; sözleşme kurulmamış ise tarafınızdan kişisel verilerinizin silinmesi talep edilene kadar veya 3 yıl süre ile fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Sultan Pestil/Pestil.net, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

Adres           : Karaca Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Cad. No: 252 Şiran/Gümüşhane

Telefon        : 0850 304 13 29

e-posta         info@pestil.net

 1. Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler Sultan Pestil/Pestil.net KVKK Birimi tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Sultan Pestil/Pestil.net’nin yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Sultan Pestil/Pestil.net, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.